Class WebBean

 • Direct Known Subclasses:
  WebManager

  public abstract class WebBean
  extends Object
  • Field Summary

   Fields 
   Modifier and Type Field Description
   javax.servlet.ServletContext application  
   javax.servlet.jsp.JspWriter out  
   javax.servlet.http.HttpServletRequest request  
   javax.servlet.http.HttpServletResponse response  
   javax.servlet.http.HttpSession session  
  • Constructor Summary

   Constructors 
   Constructor Description
   WebBean()  
  • Method Summary

   All Methods Instance Methods Concrete Methods 
   Modifier and Type Method Description
   void init​(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, javax.servlet.http.HttpSession session, javax.servlet.ServletContext app)  
   void init​(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, javax.servlet.http.HttpSession session, javax.servlet.ServletContext app, javax.servlet.jsp.JspWriter out)  
   void init​(javax.servlet.jsp.PageContext pageContext)  
  • Field Detail

   • session

    public javax.servlet.http.HttpSession session
   • request

    public javax.servlet.http.HttpServletRequest request
   • response

    public javax.servlet.http.HttpServletResponse response
   • application

    public javax.servlet.ServletContext application
   • out

    public javax.servlet.jsp.JspWriter out
  • Constructor Detail

   • WebBean

    public WebBean()
  • Method Detail

   • init

    public void init​(javax.servlet.http.HttpServletRequest request,
             javax.servlet.http.HttpServletResponse response,
             javax.servlet.http.HttpSession session,
             javax.servlet.ServletContext app,
             javax.servlet.jsp.JspWriter out)
   • init

    public void init​(javax.servlet.http.HttpServletRequest request,
             javax.servlet.http.HttpServletResponse response,
             javax.servlet.http.HttpSession session,
             javax.servlet.ServletContext app)
   • init

    public void init​(javax.servlet.jsp.PageContext pageContext)